CZ RU
  
 

Obchodní podmínky prodeje zájezdů:

Mgr. Nina Jílková
Cestovní agentura NIKA
Dr. Beneše 1444
783 91 Uničov
IČO: 86917404

I. ÚVOD
Cestovní agentura NIKA (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů pořádaných cestovními kancelářemi (dále jen CK). Tato činnost je prováděna na základě řádných smluv o zprostředkování prodeje zájezdů uzavřených s jednotlivými CK. Našimi partnery jsou pouze ověřené CK s dlouholetou tradicí, u kterých máme doloženo pojištění proti úpadku. Doklad o pojištění CK klient může dostat v naší CA. Při zprostředkování prodeje zájezdu pro zahraniční cestovní kancelář zákazníkovi na požádání předložíme také kopii oprávnění konkrétní CK k provozování cestovní kanceláře.

II. CENY ZÁJEZDŮ A SLEVY
Zájezdy,které nabízíme mají stejnou cenu a podmínky jako každá pořádající CK včetně slev za včasné rezervace a slev stálých zákazníků!

III. OBJEDNÁVKY A REZERVACE
Klient může zájezd objednat osobně v kanceláři CA. Prvotní kontakt lze také učinit telefonicky, nebo prostřednictvím poptávkového formuláře umístěného na webových stránkách CA. Zde klient vyplní své požadavky na zájezd a kontaktní údaje a odešle je na e-mailovou adresu CA. CA po doručení poptávky kontaktuje klienta s případnými doplňujícími dotazy. Po zpracování poptávky zašle klientovi nabídky splňující jeho požadavky i s cenovou kalkulací. Objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, které jsou rozporuplné, případně neúplné si CA vyhrazuje právo odmítnout, příp. ponechat bez odpovědi zákazníkovi. Naše CA provede rezervaci vybraného zájezdu u CK. Pokud není žádost o rezervaci z důvodu obsazené kapacity nebo z jiných důvodů odmítnuta, CK rezervaci potvrdí.

IV. CESTOVNÍ SMLOUVA
Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu, doplníme nezbytné k vyplnění cestovní smlouvy. Klient musí být informován ohledně zaplacení zájezdu, způsobu převzetí cestovních dokladů, smluvní podmínky CK a ověření pojištění proti úpadku konkrétní CK zajišťující objednaný zájezd. Poté klient svým podpisem na cestovní smlouvě vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy a také s obchodními podmínkami prodeje zájezdů CA. Svým podpisem potvrzuje mimo jiné také správnost svých osobních údajů na cestovní smlouvě a to, že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást cestovní smlouvy.

V. PLATBA ZÁJEZDU
Závazná je vždy cena, která je uvedena na cestovní smlouvě. Dojde-li při vyplňování cestovní smlouvy k uvedení ceny, která je zřejmě nesprávná (nesprávný výpočet, přepsání), platí cena, která by byla stanovena při správném postupu.Toto ustanovení platí pro omyl ze strany zákazníka i CA a druhá strana má kdykoli právo žádat opravu nesprávně vyplněné cestovní smlouvy.
Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy a doplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Výjimku tvoří zájezdy Last Minute a zájezdy s datem zahájení kratším než 1 měsíc. V tomto případě zákazník zaplatí celou cenu zájezdu jednorázově. Platba probíhá dle přání zákazníka a časových možností rezervace, vložením v hotovosti na pokladně banky, převodem z účtu zákazníka na účet CA, přímo na účet CK nebo osobně na pobočce CK pořádající zájezd. Možnosti platby závisí na podmínkách CK, o kterých je zákazník informován při zaslání vyplněné cestovní smlouvy. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka nebo uvedením chybných údajů při vyplnění cestovní smlouvy. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CK nebo CA. Cestovní smlouva se stává závazná okamžikem potvrzení ze strany pořádající CK.
Ve výjimečných případech může nastat situace, kdy pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V tomto případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a zákazník má nárok na urgentní vrácení všech plateb. CA se vždy snaží klientovi najít alternativní nabídku zájezdu. Klient nemá nárok na náhradu škody vzniklé nepotvrzením rezervace zájezdu ze strany pořádající CK.

VI. CESTOVNÍ DOKLADY
Bez úplného uhrazení zájezdu zákazník neobdrží potřebné odbavovací listiny a pokyny, které jsou nezbytné pro účast na zájezdu a CK je oprávněna zájezd zrušit.
Zasílání cestovních pokynů a dokladů záleží na podmínkách konkrétní CK, o kterých je zákazník předem informován. Ubytovací poukazy, letenky, doklad o pojištění CK proti úpadku popř. cestovní pojištění obdrží zákazník obvykle na letišti od pracovníka dané CK. Pokud to CK umožňuje  může si zákazník cestovní doklady vyzvednout osobně v CA nebo na pobočce CK popř. mu jsou zaslány jako cenné psaní nebo expresní poštou na adresu uvedenou na cestovní smlouvě.

V. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU
Až do doby uhrazení zálohy na zájezd jsou storno poplatky u nás nulové. Po uhrazení zálohy popř. celé ceny zájezdu jsou zákazníkovi účtovány storno poplatky v souladu s všeobecnými smluvními podmínkami pořádající CK.

VI. INDIVIDUÁLNÍ TURISTIKA
U zájezdů uskutečňovaných jako individuální cesty, tzn. pravidelnými leteckými linkami, je nutná rezervace letenek a ubytování předem. V tomto případě si vyhrazuje CA právo požadovat dle podmínek dané CK složení zálohy zákazníkem a to až 100% z ceny zájezdu - ne však dříve než po podpisu cestovní smlouvy. Jakmile jsou letenky i ubytování potvrzené, rezervace zájezdu je závazná (vztahují se na ní storno podmínky dané CK), zákazník doplácí zbylou částku z ceny zájezdu. Pokud je rezervace neúspěšná, vrací se záloha v plné výši nebo může zákazník požádat CA o nabídku jiného zájezdu a použití této zálohy na vybraný zájezd.

VII. REKLAMACE
CA dle zákona nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a není oprávněna řešit reklamace zájezdu jménem pořádající CK. Klient uplatňuje své reklamační nároky u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy. Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji postoupí příslušné CK. Rádi Vám poradíme s postupem pro vyřízení reklamace.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje klientů CA jsou chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, především podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Po klientech požadujeme jen údaje bezprostředně nutné k vyřízení jejich objednávky.
Zákazník poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru a CA. Poskytnuté údaje slouží pouze pro potřeby CA.

IX. DÁRKOVÉ POUKAZY
Dárkový poukaz může uplatnit jeho právoplatný držitel při zakoupení jakéhokoliv zájezdu nabízeného pracovníkem CA. Doba platnosti poukazu je jeden rok od jeho zakoupení a je uvedena na každém poukazu. Hodnotu a počet dárkových poukazů si určuje objednatel prostřednictvím objednávky. Hodnotu jednotlivého poukazu je třeba uplatnit jednorázově v plné výši. Na objednané dárkové poukazy bude vystaven doklad o zaplacení. Platný poukaz je opatřen razítkem a originálně podepsaný jednatelem CA. Při úhradě dárkovým poukazem je nutné předat prodejci jeho originál či zaslat kopii faxem nebo e-mailem. Dojde k ověření platnosti a je-li úhrada platby realizována. Ztrátu či odcizení poukazu nechť jeho držitel ve vlastním zájmu neprodleně oznámí CA. Storno dárkového poukazu je nutné provést vždy písemně, faxem nebo e-mailem. V případě storna poukazu bude plátci do 14 dnů od obdržení písemného storna vrácena uhrazená částka ponížená o storno poplatek ve výši 10 % příslušné celkové hodnoty dárkového poukazu.